strategický marketing & marketingové plánování

Připravíme podklady pro vaše strategická rozhodnutí. Zpracujeme informace o trzích a konkurenci. Budeme vám nápomocni při formování nároků na jednotlivé funkcionality marketingové strategie.

Pomůžeme vám s rozvržením strategického marketingového řízení do základních etap. Zanalyzujeme prostředí, nadefinujeme poslání a cíle, identifikujeme příležitosti a hrozby a konečně můžeme být nápomocni i při formulování strategie. Budeme s vámi konzultovat marketingové plánování a navrhneme komplexní realizační kroky s důrazem na mimopodnikové vjemy, především na integrovanou komunikaci. Rádi se zaměříme na základní cíle marketingového plánování, např. postavení firmy na trhu, zdroje, konkurenční situaci nebo sociální odpovědnost.

integrovaná komunikace

Samostatné komunikační nástroje, které máte nyní na sobě tradičně nezávislé, vám zkombinujeme tak, aby bylo dosaženo synergického efektu a komunikace se stala homogenní.

Disciplíny, jako je reklama, přímý kontakt, podpora prodeje a public relations, nakombinujeme s cílem vyvolat maximální, zřetelný a konzistentní dopad. Připravíme vám koncepci marketingové komunikace, která respektuje nové hodnoty, vzniklé v uceleném plánu. Komunikace se tak stane efektivnější a účinnější. Zaměříme se nejen na akvizici a prodej, ale důraz budeme klást zejména na udržování trvalých vztahů, nejen na vlastnosti značky, ale i na důvěru v ní.

marketingová komunikace

Marketingovou komunikaci chápeme jako řízené informování a přesvědčování cílových skupin. Pomůžeme vám jejím prostřednictvím naplnit obchodní a marketingové cíle.

Pro efektivnost našich kampaní respektujeme celou řadu principů. Především jde o vnímání našich sdělení cílovou skupinou. Efektivně zanalyzujeme situaci na trhu a nastavíme komunikační cíle. Rádi jako jeden z cílů využijeme i zvýšení prodeje nebo navýšení povědomí o značce. Připravíme vám kreativní nápad, který bude působit jako spouštěč okamžitého pochopení pozice značky. Budeme definovat, jaká média a kdy se nakoupí, za jakou cenu a jaké by měla přinést výsledky.

public relations

Kromě základních principů, mezi které patří udržování dobrého jména a celková reputace společnosti, propojíme PR aktivity na obchodní cíle a zaintegrujeme je do všech kampaňových i samostatných aktivit, které realizujeme.

Marketingové public relations jako součást marketingové komunikace přímo spojíme s prodejem produktu nebo s podporou značky. Taktéž je využijeme pro podporu nových a inovovaných produktů a služeb nebo pro oživení produktů a služeb současných. Média považujeme za nejdůležitější mezičlánek ve vztahu k veřejnosti, kterým budujeme a udržujeme dobré vztahy s ní.

podpora prodeje

Podpora prodeje má v portfoliu našich aktivit tradiční místo. Současně si svou důležitost v komunikačním mixu získává i u našich zákazníků. Připravíme pro vás takový soubor pobídek, které budou stimulovat okamžitý nákup.

Na základě vaší produktové, cenové a distribuční politiky navrhneme soubor aktivit, které podpoří prodej nebo zvýší zákaznickou loajalitu. Stejně tak připravíme kompletní komunikaci na místě prodeje, kde mezi nejvýznamnější patří POS média, která navrhujeme tak, aby působila na cílovou skupinu ve chvíli, kdy produktům věnuje výraznou pozornost a kdy se jakýkoli stimul může proměnit v okamžitý nákup.

direct marketing

Navrhneme takovou strategii, která umožní kontaktování stávajících a potenciálních zákazníků s cílem vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci.

Ačkoliv se to zdá nelogické, i pro přímý marketing využíváme masová, resp. neadresná média, ale na rozdíl od běžné marketingové komunikace generujeme přímou reakci příjemců sdělení. Velmi důležitým a námi nejčastěji využívaným nástrojem jsou přímé zásilky, vytvářené dle pečlivě setříděných parametrů databázového managementu, např. písemná obchodní sdělení adresovaná určité osobě. Naše výhoda a zkušenost je především v tom, že umíme kreativně přizpůsobit sdělení dle adresáta. Naše know-how umožňuje rychlou komunikaci a zaměření na segmentovanou cílovou skupinu.

creative shop

Navrhneme vám jednotlivé prvky vizuální komunikace dle vašeho korporátního vizuálního stylu, brand manuálu nebo hodnot značky a společnosti. Že nemáte? Nevadí! Dle hodnot, vizí a strategie společnosti pro vás základní prvky vytvoříme.

Strategie sdělení a kvalitní kreativa jsou velmi důležitým prvkem strategie, kterým chceme zákazníka přesvědčit, že právě naše služba či produkt jsou ty, které by měl nakoupit. Zákazník se z našich řešení musí dozvědět, proč má produkt koupit, a poučit se o tom, proč je produkt specifický, jaké má výhody, přínosy a hodnoty. Nemateme zákazníka, komunikujeme silný benefit nebo výlučný přínos.

publishing

Zpřístupníme vaše korporátní informace ve firemních publikacích, periodikách a dalších médiích, včetně distribuce cílovým skupinám.

Naše kořeny jsou v tradičních tiskových korporátních periodikách, které jsou základem pro pravidelnou firemní komunikaci na vlastních médiích. K základům korporátního vydavatelství dnes připočítáváme kromě časopisů pro zákazníky a zaměstnance i obrazové a zvukové nosiče a v poslední době také velmi rozšířená online média. Vše je připravováno specializovanou novinářskou základnou.

ONLINE & E-COMMERCE

Techniky online komunikace postupně dominují komunikačním strategiím. V online komunikaci spatřujeme řadu významných charakteristik – od přesného zacílení, personalizace, interaktivity až po jednoduchou měřitelnost účinnosti.

Zaměříme se na to, aby komunikační styl byl téměř synchronní. Aby doba mezi odesláním a přijetím sdělení byla co nejkratší. Okamžitě budeme přizpůsobovat vybraná sdělení či informace. Zlepšíme vaše současné zaměření, sledování a interaktivitu reklamy. V tomto důsledku se pro vás stane internet nenahraditelným a velmi flexibilním médiem.

EVENT & PROMO MANAGEMENT

Eventové aktivity považujeme za zážitkový marketing. Zprostředkujeme cílové skupině emocionální zážitky s vaší značkou. Vzbudíme pozitivní pocit, což se projeví na oblíbenosti značky.

Marketingové eventy stavíme s aktivní participací, čímž zprostředkováváme intenzivní emocionální prožitek s danou značkou. Za nejdůležitější funkce považujeme zvyšování oblíbenosti značky, posilování emocionální složky postoje cílové skupiny k dané značce a zvyšování loajality stávajících zákazníků ke značce. Zároveň je to příležitost k neformálnímu osobnímu setkání se zákazníky.